Leveringsbetingelser

Alminnelige betingelser for leveranse av deler og service

1. Gyldighet
Disse alminnelige betingelser gjelder i den utstrekning ikke annet fremgår av skriftlig overenskomst, og gjelder for motorer og deler og arbeid levert av Anlegg og Marine Service. Betingelsene kan endres uten varsel.

2. Tilbud
Alle tilbud er uforbindtlige. Vi er som leverandører først forpliktet når vår ordrebekreftelse foreligger.

3. Spesifikasjoner og tegninger
Illustrasjoner, spesifikasjoner og tekniske data som vekt, mål, volum, ytelse, kraftbehov etc. i brosjyrer og annet reklamemateriell tjener bare til orientering og må kun oppfattes som veiledede. De tegninger som følger med anbud og leveranse må ikke kopieres, likesom disse og mulige medfølgende illustrasjoner og trykksaker ikke må gjøres tilgjengelige for konkurrerende firmaer. I tilfelle anbud ikke antas, bes konstruksjonstegninger tilbakesendt.

4. Leveringstid og forsendelse
Den oppgitte leveringstiden er veiledende. AMS påtar seg intet ansvar for forsinkelse.. Alle forsendelser skjer, hvis ikke annet er avtalt, for kjøpers risiko. Etter skriftlig anmodning vil vi besørge frakt og assuranse. Alle uregelmessigheter forårsaket av forsinkelse underveis, beskadigelse på bil, jernbane, båt etc., er oss i alle tilfeller uvedkommende.

5. Force majeure
Som force majeure regnes enhver hindring som faller under kjøpslovens § 23, både når slike hindringer er generelle og når de rammer selgeren selv eller det verk som er valgt til å forarbeider salgsgjenstanden eller dets underleverandører. Som force majeure regnes dessuten trafikkvanskeligheter som rammer den ved avtalens inngåelse av selgeren forutsatte transportmåte eller – vei. Samt kassasjon av større arbeidsstykker, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, arbeidskonflikt, militær mobilisering, rekvirering, beslag eller valuta-, eksport- og importrestriksjoner.

6. Levering og risikoovergang exw (ex works)
Levering er skjedd og risiko gått over til kjøper ved avsendelse fra vårt lager, eller når motorer eller deler er klar for levering i de tilfeller der kunden skal avhente dette hos AMS eller dens avdelinger. Ved verkslevering, ved avsendelse fra fabrikk. Leveransen omfatter bare det som er spesifisert i ordrebekreftelsen eller avtalen eller de dokumenter som disse henviser til.

7. Salgspant
Vi beholder eiendomsretten til motoren(e) eller delen(e) og/eller utstyr hertil inntil kjøpesummen samt eventuelle renter og omkostninger er betalt fullt ut. Kjøperen er uberettiget til å råde over samme så vel rettslig som faktisk på en måte som kan være til skade for vår eiendomsrett. Hvis selgeren ved kontraktsinngåelse har benyttet betegnelsen eiendomsforbehold eller salg på leiekontrakt – har dette samme virkning som om salgspant hadde vært avtalt (jfr. Pantelovens § 3-22). Aksept, sjekk eller andre betalingsanvisninger anses ikke som betaling før de er innfridd i sin helhet.

8. Priser
Alle priser forståes, om intet annet er uttrykkelig angitt, levering fritt vårt lager i Stavanger. De tas forbehold om endringer i priser som skyldes prisendringer fra fabrikk og forsendelsesomkostninger samt avgifter pålagt av det offentlige. I tilfelle tollendring innen varen er importert, blir differansen å belaste eller godskrive kjøperen.

9. Retur av deler

 1. Deler som returneres må være nye, lagerførte og i full salgbar stand. Delene skal være merket med delenummer og pakkseddel må være vedlagt
 2. Deler som ikke er returnert innen 90 dager, og som ikke er lagerført hos AMS betraktes ikke som retur, men som tilbakekjøp og må avtales i hvert enkelt tilfelle.
 3. Ved inngått avtale om tilbakekjøp eller ved feilforsendelser, må dette fremgå av følgeskrivet.
 4. Smådeler med verdi under Kr. 500 krediteres ikke.
 5. 
Deler av pakningssett og deler av sammensatte enheter krediteres ikke.
 6. Returfrakt bæres av avsender, og kreditering skjer på bakgrunn av AMSs opptelling.
 7. Returnerte deler som ikke blir godkjent av oss kastes om ikke annet er avtalt.
 8. Ved retur av deler innen 30 dager fra leveringstidspunkt trekkes 20% returgebyr, og ved retur av deler mellom 30 og 90 dager etter leveringstidspunkt trekkes 30% returgebyr. Eventuelle rabatter vil komme til fradrag før returomkostninger beregnes.
 9. Retur uten følgeskriv betraktes som eldre enn 90 dager. Verdien fastsettes da i hvert tilfelle av AMS og beløpet krediteres kundens konto.
 10. Originalemballasjen til hver enkelt returnert del skal ikke være skadet.

10. Betalingsbetingelser
Om ikke annet er skriftlig avtalt gjelder betaling pr. 8 dager. Ved overskridelse av den fastsatte betalingstid beregnes forsinkelsesrente med p.t. 16% p.a. Betalingen er rettidig når den har kommet inn på AMSs konto på forfallsdato.

11. Erstatning for forsinket levering
For oversittelse av veiledende leveringstid betales ingen form for erstatning. For oversittelse av garantert leveringstid betales – hvis ikke annet er avtalt – normalerstatning (konvensjonalbot) som beregnes med 0,5% pr. uke av den del av avtalte kjøpesum som knytter seg til den del av salgsgjenstanden som på grunn av forsinkelse ikke kan tas i bruk som forutsatt. Overstiger det beløp av hvilket konvensjonalboten skal beregnes n.kr. 100.000,-, beregnes konvensjonalboten med 0,25% pr.uke.

Konvensjonalboten som beregnes for hver hel uke forsinkelsen varer, regnet fra den dag leveransen skulle vært levert, kan ikke overstige 5% av den del av kjøpesummen som dekker den del av leveransen som ikke kan tas i bruk som forutsatt.

Kjøperen kan ikke kreve noen annen form for erstatning, og normalerstatningen bortfaller, hvis det med rimelighet må kunne antas at kjøperen ikke har lidt noe tap, for eksempel fordi han ikke har vært klar til å motta leveransen.

Hvis salgsgjenstanden skal leveres fra verk eller helt eller delvis fra underleverandører, har kjøperen bare krav på erstatning såfremt selgeren kan gjøre tilsvarende erstatningskrav gjeldende mot sin leverandør.

Det er en forutsetning at det leveres verks – eller underleverandørens salgsbetingelser er meddelt kjøperen – jfr.punkt 12. Salgsgjenstanden anses som levert når den er kommet i kjøperens besittelse på den måte som er avtalt, jfr. Punkt 6, selv om selgeren senere må foreta rettelsesarbeider, jfr. Punkt 14.c. eller foreta etterlevering av deler som er av uvesentlig økonomisk betydning i forhold til leveransen i sin helhet.

12. Verkslevering
Når det i kontrakten er forutsatt levering fra et bestemt verk, skjer salget på det leverende verks betingelser, i tillegg til AMSs betingelser. I tilfelle uoverensstemmelse, går verkets betingelser foran. Bestemmelsen om eiendomsforbehold for selgeren gjelder alltid som en selvstendig bestemmelse uavhengig av verkets bestemmelser herom.

13. Kjøpers plikt til å motta motoren m.v.
Hvis kjøperen unnlater å ta imot motoren eller delen(e) på den tid som er avtalt, er han allikevel forpliktet til å erlegge den kontraktsmessige betalingen etter hvert som den forfaller. Motoren vil da bli lagret for kjøpers regning.

14. Reklamasjonsbetingelser

 1. For motorer overhalt av AMS svarer AMS for de mangler som beviselig oppstår på grunn av material- eller sammensetningsfeil innen følgende tidsrom regnet fra overleveringsdato: 6 måneder eller 1 500 timer, hva som måtte inntreffe først. For reservedeler gjelder 6 mnd fra salgsdato eller dokumentert monteringsdato. Reise- og oppholdsutgifter dekkes av kunden.
 2. Kjøper plikter å undersøke leveransen så snart den er mottatt. Enhver reklamasjon vedrørende leveransen må skje skriftlig og senest 8 dager etter at det forhold det reklameres på er eller burde vært oppdaget. Ved eventuell reklamasjon skal skademeldingsskjema følge i utfylt stand.
 3. Forutsatt i rett tid og skriftlig reklamasjon, har AMS rett til, uten unødig opphold å avhjelpe mangelen. AMS avgjør hvorledes mangelen skal avhjelpes, herunder om utbedring skal skje ved hjelp av nye deler, byttedeler eller ved reparasjon.I forbindelse med avhjelping av mangler, dekker AMS alle utgifter til arbeid og deler samt rimelige reise- og oppholdsutgifter. Det forutsettes at arbeidet utføres av AMS servicefolk, eventuelt andre ved avtale med AMS. Kjøperen har bevisbyrden for at det foreligger en kontraktsmessig mangel. Arbeidet forutsettes utført innen AMS s normale arbeidstid. Ekstrautgifter ved overtidsarbeid betales av kjøper. Det tas forbehold om belastning av utgifter ved unødig tilkalling av servicefolk. Eventuelle utgifter forbundet med innsetting av motor på verksted (for eksempel utgifter til reparasjon, transport eller leie), er AMS uvedkommende med mindre annet er avtalt skriftlig på forhånd.Utskiftede deler skal returneres til AMS innen 7 dager etter reparasjonsdato. Hvis delen(e) ikke returneres som nevnt, bortfaller ethvert ansvar for AMS, og kjøper belastes alle utgifter i forbindelse med utbedringen.Kjøper skal ikke kunne gjøre andre krav gjeldende i forbindelse med påberopt mangel enn ovennevnte krav om at mangelen avhjelpes. Med mindre annet er avtalt skriftlig, kan mangler bare kreves avhjulpet når leveransen har skjedd i Norge (dog ikke Svalbard, Bjørnøya eller Jan Mayen) eller på norsk kontinentalsokkel.
 4. AMS svarer ikke for feil, mangler eller skader som skyldes vanlig slitasje, avhengig av ikke godkjente smøremidler, anvendelse av uoriginale reservedeler, uriktig behandling, mangelfullt vedlikehold eller overbelastning. Det er videre en forutsetning for AMS s ansvar at ”Oljerøntgenprogrammet” følges for de produkter hvor slikt program er etablert.
 5. Forandres eller repareres motoren, uten AMS s skriftlige godkjennelse, er alle omkostninger i denne forbindelse AMS uvedkommende. Hvis slik forandring eller reparasjon finner sted, bortfaller ethvert ansvar for AMS for manglene ved leveransen.
 6. For erstatningsdeler som leveres av AMS i forbindelse med utbedring av en mangel som AMS svarer for, gjelder ingen særskilt ansvarsperiode (reklamasjonsfrist). Reklamasjonsfristen for slike deler utløper samtidig med reklamasjonsfristen for den opprinnelige leveransen jfr. Punkt 14.a
 7. For feil ved utstyr som AMS har fått fra andre leverandører enn de som er nevnt i disse alminnelige leveringsbetingelser, gjelder den enkelte leverandørs ansvars- og leveringsbetingelser. Reklamasjon rettes direkte til den enkelte leverandør
 8. AMS s ansvar for mangler ved leveranse kan bare gjøres gjeldende av den opprinnelige kjøper.
 9. Den oppgitte leveringstid er enten garantert eller veiledende. Leveringstiden er bare garantert hvis dette er uttrykkelig sagt i avtalens skrevne tekst, ellers er den alltid veiledende. Blir selger klar over at leveringen ikke vil finne sted innenfor rammen av den veiledende leveringstid eller garantert tid bør han gi kjøperen beskjed herom, angi årsaken til forsinkelsen, og om mulig oppgi ny leveringstermin.

Inntreffer force majeure jfr. Punkt 5. forlenges leveringstiden med den tid force majeure-situasjonen varer. Hvis den avtalte leveringstid – veiledende eller garantert – overskrides med 6 måneder, har kjøperen rett til å heve kjøpet.

Ved levering fra verk – eller såfremt salgsgjenstanden helt eller delvis skal leveres av underleverandør – får kjøperen dog bare rett til å heve kjøpet såfremt selgeren kan gjøre hevingsrett gjeldende overfor sin leverandør.

Det er en forutsetning av det leverende verks eller underleverandørens salgsbetingelser er meddelt kjøperen, jfr. Punkt 12. Disse bestemmelser trer i stedet for kjøpslovens § 22-27 og 29.

15. Ansvarsbegrensning
AMS kan ikke gjøres avsvarlig for direkte eller indirekte produksjonstap eller for skade på personer eller gods eller forøvrig eller for skader som salgsgjenstanden eller bruken av den har voldt på personen eller annet konsekvenstap eller skade av noe art, uansett årsak, som skyldes mangelfull levering eller mangelfull utførelse av øvrig forpliktelse som uttrykkelig påligger AMS i henhold til disse alminnelige leveringsbetingelser eller annen skriftlig overenskomst. Enhver bistand til kunden utover nevnte forpliktelser er å anse om rådgivende, og skal ikke under noen omstendigheter kunne medføre ansvar.

16. Verneting
Enhver tvist som måtte oppstå skal avgjøres av Stavanger Byrett, som partene i og med ordrebekreftelsen eller avtalen vedtar som verneting.

Salgsbetingelser prosjekt

Generelt
Hvis ikke annet er avtalt gjelder følgende retningslinjer for utfakturering av arbeid utført av Anlegg og Marine Service AS

Oppdrag med overnatting
Når oppdraget inkluderer reise med overnatting skal mekanikerne gis anledning til å jobbe 12 timer pr dag 7 dager i uken (normalt 07.30 – 20.00 inkl halvtimes ubetalt lunsj og halvtimes betalt ettermiddagspause). Daglig reisetid til og fra arbeidssted inngår i arbeidstiden, men faktureres etter sats som reisetid. Lørdag og søndag er overtid og begge pausene betalt (normalt 08.00-20.00).

Ventetid som oppstår fra jobben starter til den er ferdig, behandles som ordinære arbeidstimer etter ovennevnte prinsipp.

Reise

Reisetid belastes kunde etter egne timesatser.

Kunden er i utgangspunktet ansvarlig for å ordne med nødvendige billetter til reise. Hvis dette gjøres av AMS vil kostnaden for reisen bli belastet kunde med et administrativt tillegg på 10%.

Ved sammenhengende reise på mer enn 10 timer som innebærer flyreise med mulighet for oppgradering av sete, skal våre mekanikere reise på sete med 1 oppgradering fra vanlig turistklasse. Hvis dette gjøres belastes kun 7,5 timer pr døgn i reisetid. Turistklasse medfører inntil 12 timer reisetid pr døgn med et ulempetillegg.

Kjøring av firma-/privat bil belastes kunde med en sats pr kilometer.

Bompasseringer belastes med sats for Stavangerområdet, og eksakt med administrativt tillegg på 10 % for andre plasser i landet.

Overnatting
Kunden er i utgangspunktet ansvarlig for å ordne egnet overnatting for våre mekanikere. Hvis dette gjøres av AMS vil kostnader for overnatting bli belastet kunde med et administrativt tillegg på 10%.

Diett
Våre mekanikere reiser på diett etter statens regulativ. Det foretas måltidsfradrag når kunden ordner mat etter gjeldende regelverk i regulativet (frokost, lunsj og middag). Når frokost, lunsj og middag er dekket av kunde blir det belastet en administrativ godtgjørelse videre beskrevet i Statens reiseregulativ.